Toimialojen kehittämisselvitykset

Analyyttinen ja kriittinen työskentelytapani arvioidessani erityppisiä toimintoja on antanut hyvän pohjan toimialojen kehittämisselvitysten laadintaan sekä yritysten strategioiden kehittämiseen. Nykytilannetta kartoittaessa muodostan käsityksen toiminnan menestymisen kannalta avaintekijöistä. Kartoitustyössä käytän henkilökohtaisia tai puhelinhaastatteluja. SQR® -analyysi on osoittautunut erinomaiseksi työkaluksi asiakasmielipiteiden kartoittamisessa. Toimialan taustatietoa kerätään lisäksi kirjallisuudesta, internetistä, tilinpäätöstiedoista, kilpailija-analyyseistä yms. lähteistä.

Saatujen tietojen perusteella vedetään johtopäätökset sekä tehdään konkreettiset kehittämisehdotukset. Asiakkaalle toimitetaan selkeä kirjallinen raportti työn tuloksena.

Elektroniikka
Elintarvike
Hautomo
Laboratorio
Vilja
Klustereitten kehittäminen

Klustereitten kehittäminen

Forssan seudun kehittämiskeskus Oy teetti elektroniikka-, elintarvike- ja ympäristöklustereitten kehittämisselvityksen, jonka laati BN Consulting Oy:n, Agropolis Oy:n ja HAMK:n yhteenliittymä. BN Consulting Oy vastasi yhteiseen hankkeen johtamisesta sekä liiketoiminnan kehittämisosasta.

Klusteriyritykset haastateltiin, jolloin saatiin tietoa klusterin rakenteesta, toiminnasta, tavoitteista ja kehittämistarpeista. Klustereitten kehittämisestä saatuja kansainvälisiä kokemuksia hyödynnettiin kehittämissuunnitelmia laadittaessa. Liiketoiminnan kehittämiskonseptissa hyödynnettiin hyvä kotimaisia käytäntöjä.

Raportissa on esitetty konkreettisia, käytännönläheisiä toimenpiteitä, joilla klustereitten kehittämistä viedään asteittain eteenpäin. Lisäksi on ehdotettu mittareita, joiden avulla työn tuloksellisuutta voidaan arvioida. Ehdotuksissa on ennakoitu metalli- ja rakentamisklustereitten mukaantulo kehittämistyöhön.

Keskeiseksi kehittämiskohteeksi on nostettu liiketoiminnan kehittäminen. Selvitystyön tuloksena on esitetty FSKK:lle omaa toimintamallia. Kehityskykyisten ja –haluisten yritysten kanssa tehdään kasvusopimuksia. Kehittämiskeskus kilpailuttaa konsultteja ja hankkii yritysrahoitusta, jolloin asiakasyrityksiä voidaan palvella joustavasti ja nopeasti sekä tukea tällä tavoin yhteisten päämäärien saavuttamista.

Kehitettäessä useaa eri toimialaa rinnakkain, voidaan resursseja käyttää tehokkaammin. Samalla pystytään myös rakentamaan uusia yritysverkostoja ja luomaan toimialojen rajapinnoissa uusia innovatiivisia sovellutuksia. Bifeel Centre-konsepti on toiminut seutukunnalla hyvin ja toimintaa on tarkoitus jatkaa.